currículum / curricula

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CV de Pilar Rovira

Maria del Pilar ROVIRA SERRRANO (Sant Adrià de Besòs, 1968) és llicenciada en Dret (UIB, 1992), Títol Superior de Turisme (UIB, 1996), Màster en Direcció i Planificació del Turisme (UIB, 2009), y doctora en Dret (UIB, 2014). Des de l’any 1996 és professora d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat d’Organització Industrial i Legislació a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Palma).

La professora ROVIRA és membre actiu del Consell Escolar des de l’any 2003 i directora del Departament de Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat (que inclou la gestió de programes internacionals) des de l’any 2012. Actualment imparteix docència en assignatures relacionades amb les matèries de formació bàsica i d’especialitat com ‘Introducció a la Gestió del Disseny’, ‘Tècniques d’Investigació Social’, ‘Gestió del Disseny de Moda’ i ‘Processos Industrials’ en els estudis superiors de disseny. Paral·lelament, desenvolupa treballs de recerca tant en el camp de l’educació superior com en el camp de la pràctica professional.

Compta amb una àmplia experiència en l’orientació professional i planificació de carreres, creació de negocis, assessorament jurídic, i organització, coordinació i gestió d’activitats culturals. També col·labora habitualment en activitats de formació del professorat i d’altres col·lectius professionals, en cursos organitzats per diferents administracions públiques i organitzacions privades.

Ponent a fòrums nacionals i internacionals sobre pedagogia i disseny, compagina la docència i la recerca, amb la creació literària d’articles i assaigs relacionats amb la gestió del disseny, el dret, l’economia i la pedagogia aplicada al disseny, que publica a revistes acadèmiques i de divulgació nacionals i internacionals.

La professora ROVIRA és sòcia-col·laboradora de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación/RAJL (Madrid), sòcia de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana/AELC (Barcelona), membre associat de Centro Español de Derechos Reprográficos/CEDRO (Madrid), i membre adherit al Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni (València-París).

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Pilar ROVIRA (Sant Adrià de Besòs, 1968) has a Bachelor degree in Law (UIB, 1992), is graduated in Tourism (UIB, 1996), has a Master degree in Tourism Planning & Management (UIB, 2009), and has a Phd degree in law (UIB, 2014). Since 1996, she is a full-time professor in the industrial organization and legislation area at the Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Palma, Illes Balears, Spain).

Professor ROVIRA is an active member of the School Board since 2003, and the Head of International Relations, Cooperation and Mobility Department (that includes the management of international programmes) since 2012. She currently teaches at the undergraduate level a range of subjects including ‘Introduction to Design Management’, ‘Social Techniques Research’, ‘Fashion Design Management» and ‘Industrial production methods’ for students in Bachelor’s degree in Design. Her research working area covers both, higher education and professional practice.

Professor ROVIRA has also wide professional experience in career guidance and occasionally works as a start-up business mentor, independent legal adviser, guidance counsellor, one-to-one trainer, vocational counsellor, and cultural activities manager. She also contributes with public and private institutions involved in education and training activities for professors, and other professional groups.

Lecturer at national and international forums about pedagogy and design, her main research interests and publications focus on design, pedagogy, management, laws, cultural heritage, and regional economy.

Professor ROVIRA is a member of the Real Academia de Jurisprudencia y Legislación/RAJL (Madrid), a member of the Associació d’Escriptors en Llengua Catalana/AELC (Barcelona), a member of the Centro Español de Derechos Reprográficos/CEDRO (Madrid), and a member of Forum UNESCO University and Heritage (Valencia-Paris).

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

© info@PilarRovira.com