currículum / curricula

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CV de Pilar Rovira

Maria del Pilar ROVIRA SERRRANO (Sant Adrià de Besòs, 1968) és llicenciada en Dret (UIB, 1992), Títol Superior de Turisme (UIB, 1996), Màster en Direcció i Planificació del Turisme (UIB, 2009), y doctora en Dret (UIB, 2014). També té estudis pre-doctorals en Pedagogia (URL, 2010).

Actualment treballa a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (Espanya), on és professora de Gestió del Disseny (des de 1996), membre actiu del Consell Escolar (des de 2003) i coordinadora del programa Erasmus+ en el centre (des de 2011).

Des de l’any 2017, la professora ROVIRA és la investigadora principal del Grup de Recerca en Innovació i Disseny (GRID-EASDIB GOIB), finançat pel Govern de les Illes Balears. Desenvolupa treballs de recerca tant en el camp de l’educació superior com en el camp de la pràctica professional. Està interessada en el disseny per a tots, la moda inclusiva, la metodologia projectual, l’aprenentatge-servei, i altres mètodes d’ensenyament-aprenentatge.

Compta amb una àmplia experiència en l’orientació professional i planificació de carreres, creació de negocis, assessorament jurídic, i organització, coordinació i gestió d’activitats culturals. També col·labora habitualment en activitats de formació del professorat i d’altres col·lectius professionals, en cursos organitzats per diferents administracions públiques i organitzacions privades.

Ponent a fòrums nacionals i internacionals sobre pedagogia i disseny, compagina la docència i la recerca, amb la creació literària d’articles i assaigs relacionats amb la gestió del disseny, el dret, l’economia i la pedagogia aplicada al disseny, que publica a revistes acadèmiques i de divulgació nacionals i internacionals.

La professora ROVIRA és sòcia-col·laboradora de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación/RAJL (Madrid), sòcia de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana/AELC (Barcelona), membre associat de Centro Español de Derechos Reprográficos/CEDRO (Madrid), i membre adherit al Fòrum UNESCO Universitat i Patrimoni.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO (Sant Adrià de Besòs, 1968) es licenciada en Derecho (UIB, 1992), Título Superior de Turismo (UIB, 1996), Máster en Dirección y Planificación del Turismo (UIB, 2009), y Doctora en Derecho (UIB, 2014). También tiene estudios pre-doctorales en Pedagogía (URL, 2010).

Actualmente trabaja en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (España), donde es profesora de Gestión del Diseño (desde 1996), miembro activo del Consejo Escolar (desde 2003) y coordinadora del programa Erasmus+ en el centro (desde 2011).

Desde 2017, la profesora ROVIRA es investigadora principal del Grupo de Investigación en Innovación y Diseño (GRID-EASDIB GOIB), financiado por el Govern de les Illes Balears. Desarrolla trabajos de investigación tanto en el campo de la educación superior como en el campo de la práctica profesional. Está interesada en el diseño para todos, la moda inclusiva, la metodología proyectual, el aprendizaje-servicio, y otros métodos de enseñanza aprendizaje.

Cuenta con una amplia experiencia en orientación profesional y planificación de carreras, creación de negocios, asesoría jurídica, y organización, coordinación y gestión de actividades culturales. También colabora habitualmente en actividades de formación del profesorado y de otros colectivos profesionales, en cursos organizados por diferentes administraciones públicas y organizaciones privadas.

Ponente en fórums nacionales e internacionales sobre pedagogía y diseño, compagina la docencia y la investigación, con la creación literaria de artículos y ensayos relacionados con la gestión del diseño, el derecho, la economía y la pedagogía aplicada al diseño, que publica en revistas académicas y de divulgación nacionales e internacionales.

La profesora ROVIRA es socia-colaboradora de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación RAJL, socia de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana AELC, miembro asociado de Centro Español de Derechos Reprográficos CEDRO, y miembro adherido al Fórum UNESCO Universidad y Patrimonio.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

© info@PilarRovira.com