guies docents / course units

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

introducció a la gestió del disseny
assignatura de formació bàsica
(4 ECTS)

competències transversals
_organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.
_recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
_solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
_utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
_realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.
_desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
_adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l’àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

competències generals del títol
_conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.
_plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d’aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.
_optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.
_demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.
_dominar la metodologia d’investigació.

objectius d’aprenentatge
_conèixer els aspectes més rellevants del dret, de la ciència política, de l’economia i del màrqueting.
_conèixer la terminologia jurídica, política i econòmica bàsica.
_identificar les eines bàsiques de promoció personal i professional.
_comprendre els aspectes més rellevants del dret, de la ciència política, de l’economia i del màrqueting.
_comprendre la terminologia jurídica, política i econòmica bàsica.
_utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
_treballar les eines bàsiques de promoció personal i professional.
_practicar les habilitats comunicatives i socials.
_utilitzar correctament la terminologia jurídica, política i econòmica bàsica.
_participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
_desenvolupar un pla de màrqueting personal.
_desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica.
_aprendre a prendre decisions.
_valorar la xarxa d’internet com a eina d’aprenentatge permanent.
_respectar la pròpia feina i la feina dels altres.

continguts
_marc jurídic, polític i econòmic bàsic.
_ordenament jurídic espanyol.
_fonts del dret.
_el subjecte del dret.
_l’objecte del dret.
_macroeconomia i microeconomia.
_organització i economia d’empresa.
_fonaments d’economia de producció.
_la protecció jurídica a la societat de la informació: drets de la personalitat, propietat intel·lectual i propietat industrial.
_introducció a l’orientació professional.
_tècniques d’anàlisi de mercat aplicades a un projecte de desenvolupament personal.
_mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

tècniques d’investigació social
assignatura de formació bàsica
(2 ECTS)

competències transversals
_organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.
_recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
_solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
_utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
_utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
_desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.
_dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

competències generals del títol
_demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.
_dominar la metodologia d’investigació.

objectius d’aprenentatge
_identificar el mètode científic i la metodologia bàsica per a la investigació social.
_conèixer les tècniques d’investigació social.
_conèixer els principis de l’activitat investigadora.
_donar instruccions bàsiques sobre l’ètica de publicació, estadístiques, normes d’article de revista d’informació, formats electrònics de referència, així com la construcció de taules i figures.
_donar exemples de diferents tècniques d’investigació social.
_utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
_aplicar el mètode científic i la metodologia bàsica per a la investigació social.
_practicar les tècniques d’investigació social.
_utilitzar les regles d’estil bàsiques que són fonamentals per a una comunicació clara.
_participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
_distingir els principals sistemes de referència bibliogràfiques i de citació de fonts d’informació.
_valorar la xarxa d’internet com a eina d’aprenentatge permanent.

continguts
_tècniques d’investigació social.
_fonts primàries i secundàries.
_la observació.
_la experimentació.
_mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

recursos lingüístics
assignatura d’especialitat (disseny gràfic)
(2 ECTS)

transversal competences
_desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

competències generals del títol
_conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.
_demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.
_dominar la metodologia d’investigació.

competències específiques de l’especialitat
_establir estructures organitzatives de la informació.
_aplicar mètodes de verificació de l’eficàcia comunicativa.

objectius d’aprenentatge
_conèixer els recursos lingüística i visuals més habituals en llengua catalana i en llengua castellana.
_uonar exemples en diferents idiomes els principals recursos lingüístics i visuals
_utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
_practicar les habilitats comunicatives i socials.
_participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
_valorar la xarxa d’internet com a eina d’aprenentatge permanent.

continguts
_Elements de la comunicació: intencionalitat.
_funcions del llenguatge (enunciativa, expressiva, conativa, poètica…).
_recursos lingüístics i literaris: recursos fonètics, recursos semàntics, recursos de reiteració, altres recursos.
_recursos lingüístics i literaris aplicats a la publicitat.
_mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

gestió del disseny de moda
assignatura d’especialitat (disseny de moda)
(4 ECTS)

competències transversals
_liderar i gestionar grups de treball.
_desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.
_treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’exercici professional.

competències generals del títol
_organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.
_comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.
_dominar la metodologia d’investigació.
_analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d’innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

competències específiques de l’especialitat
_analitzar els estudis de mercat i la seva incidència en el desenvolupament de nous productes i col·leccions.
_conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l’activitat empresarial.
_conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.
_comprendre el marc legal i reglamentari que regula l’activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel·lectual i industrial.

objectius d’aprenentatge
_conèixer la legislació bàsica de l’especialitat.
_comprendre la legislació bàsica de l’especialitat.
_explicar els instruments bàsics de negociació per a defensar i protegir millor els propis interessos
_demostrar interès per l’exercici professional d’una activitat econòmica remunerada (per compte propi o per compte d’altre).
_informar l’alumnat sobre el mercat de treball i les sortides professionals en el món del disseny.
_construir una negociació i desenvolupar l’estratègia més adequada per a defensar i protegir millor els propis interessos.
_informar sobre els factors de rics i les mesures de prevenció i protecció.
_analitzar les diferents alternatives per protegir i explotar un disseny, tant a nivell nacional com internacional.
_construir les bases necessàries per crear i organitzar una petita i mitjana empresa.
_sintetitzar els coneixements bàsics sobre ètica i deontologia professional.
_aprendre a prendre decisions professionals.
_valorar el disseny com a factor clau d’èxit per a les organitzacions.

continguts
_gestió del disseny de moda.
_gestió de projectes de moda.
_gestió de qualitat.
_màrqueting i comunicació aplicada al disseny de moda.
_estratègia de marca: extensió de marca.
_la gestió d’empreses de disseny de moda.
_recursos, costs i organització de l’activitat professional.
Aspectes legals, empresarials i financers.
_la gestió i venda dels projectes de disseny: aspectes legals i comercials. _el valor del disseny de moda.
_mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

sociologia del consum
assignatura d’especialitat (disseny de producte)
(2 ECTS)

transversal competences
_ctilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
_contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

competències generals del títol
_actuar com a mediadors entre la tecnologia i l’art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.
_investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.
_demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.
_dominar la metodologia d’investigació.

competències específiques de l’especialitat
_reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient, i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

objectius d’aprenentatge
_conèixer la realitat social i cultural.
_confrontar els valors actuals i els valors universals comuns amb altres cultures.
_utilitzar Internet com a font d’informació, espai d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
_practicar les habilitats comunicatives i socials.
_participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.
_fer una lectura crítica de la societat contemporània.
_valorar la xarxa d’internet com a eina d’aprenentatge permanent.

continguts
_psicologia del consum.
_sociologia del consum.
_sociologia de les tendències.
_mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

© info@PilarRovira.com