pla d’estudis / program

Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació

Decreto 4/2017, de 13 de enero, por el que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores conducentes al Título Superior de Música de las especialidades de Composición, Interpretación, Musicología y Pedagogía y se regula su evaluación

(BOIB núm. 6, 14-01-2017)

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios

(BOE núm 184, 20-07-2014)

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors

Resolución del director general de Universidades, Investigación y Transferencia del Conocimiento de 11 de marzo de 2014 por la cual se aprueban las instrucciones para regular en las Islas Baleares las prácticas académicas externas de los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores

(BOIB núm. 37, 18-03-2014)

Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

(BOE núm. 55, 05-05-2014)

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació

Decreto 43 /2013, de 6 de septiembre, por el que se establece en las Illes Balears el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores conducentes al título superior de diseño de las especialidades de diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda y diseño de producto y se regula su evaluación

(BOIB núm. 125, 10-09-2013)

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior

(BOE núm. 302, 16-12-2011)

Corrección de errores del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior

(BOE núm. 61, 12-03-2012)

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(BOE núm. 185, 03-08-2011)

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm 137, 05-06-2010)

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm. 86, 09-04-2010)

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación

(BOE núm 259, 27-10-2009)

Correcció d’errors del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm. 268, 06-11-2009)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm 106, 04-05-2006)

© info@PilarRovira.com