plans d’estudis

ensenyaments artístics professionals

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm. 340, 30-12-2020)

Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny

Decreto 15/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen los currículos, en el ámbito de las Illes Balears, de los ciclos formativos de grado medio de técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso, y de los grados superiores correspondientes a los títulos de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía, de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración y de técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic, todos ellos pertenecientes a la familia profesional artística de comunicación gráfica y audiovisual, y se regula la evaluación y las pruebas de acceso a los estudios profesionales de artes plásticas y diseño

(BOIB núm. 35, 16-03-2019)

Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas

(BOE núm. 265, 03-11-2012)

Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas

(BOE núm. 265, 03-11-2012)

Real Decreto 1434/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas

(BOE núm. 265, 03-11-2012)

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears

Orden del Consejero de Educación y Cultura de 15 de junio de 2010 por la cual se regulan las prácticas formativas en centros de trabajo, en las Illes Balears

(BOIB núm. 95, 24-06-2010)

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm. 86, 09-04-2010)

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño

(BOE núm. 125, 25-05-2007)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm 106, 04-05-2006)

Real Decreto 1574/1996, de 28 de junio, por el que se establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional de la Joyería de Arte

(BOE núm. 221, 12-09-1996)

Real Decreto 1297/1995, de 21 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Bisutería Artística, en Joyería Artística y en Orfebrería y Platería Artísticas, pertenecientes a la familia profesional de la joyería de arte y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas

(BOE núm. 221, 15-09-1995)

ensenyaments artístics superiors

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm. 340, 30-12-2020)

Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las Illes Balears

(BOE núm. 149, 23-06-2017)

Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació

Decreto 4/2017, de 13 de enero, por el que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores conducentes al Título Superior de Música de las especialidades de Composición, Interpretación, Musicología y Pedagogía y se regula su evaluación

(BOIB núm. 6, 14-01-2017)

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios

(BOE núm 184, 20-07-2014)

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de l’11 novembre de 2019 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors

Orden del consejero de Educación, Universidad e Investigación del 11 de noviembre de 2019 por la que se regulan en las Illes Balears las prácticas académicas externas de los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores

(BOIB núm. 156, 16-11-2019)

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació

Decreto 43 /2013, de 6 de septiembre, por el que se establece en las Illes Balears el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores conducentes al título superior de diseño de las especialidades de diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda y diseño de producto y se regula su evaluación

(BOIB núm. 125, 10-09-2013)

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior

(BOE núm. 302, 16-12-2011)

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(BOE núm. 185, 03-08-2011)

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm 137, 05-06-2010)

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm. 86, 09-04-2010)

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación

(BOE núm 259, 27-10-2009)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

(BOE núm 106, 04-05-2006)

© mprovira@escoladisseny.com